Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Produkcja energii z OZE w firmie OPEKO DARIUSZ SMOŁECKI.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa Beneficjenta w instalację służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Wartość projektu:

225 092, 80 PLN.

Wartość dofinansowania:

118 951,48 PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł projektu:

„Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”

Wartość dofinansowania:

81 528,78 zł

Cel projektu:

Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty:

W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Wzrost konkurencyjności Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dariusz Smołecki

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dariusz Smołecki

Cel projektu:

Celem projektu jest komercjalizacja prac badawczo – rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji nowych produktów: pro-ekologicznych pojemników ogrodniczych z kompozytu polimer-skrobia o przyśpieszonym rozkładzie w glebie.

Planowane efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa Beneficjenta w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji przemysłowej pro-ekologicznych pojemników ogrodniczych z kompozytu polimer-skrobia o przyśpieszonym rozkładzie w glebie.

Wartość projektu:

3 514 236, 63 PLN

Wartość dofinansowania:

1 999 972, 06 PLN

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OPEKO DARIUSZ SMOŁECKI

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OPEKO DARIUSZ SMOŁECKI

Cel projektu:

Celem projektu jest komercjalizacja prac badawczo – rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji nowych produktów: doniczek elastycznych z nadrukiem IML.

Planowane efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa Beneficjenta w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji przemysłowej produkcji nowych produktów: doniczek elastycznych z nadrukiem IML.

Wartość projektu:

3 513 475, 72 PLN

Wartość dofinansowania:

1 999 539, 02 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH DARIUSZ SMOŁECKI poprzez wdrożenie strategii wzorniczej.

Wartość projektu:

5 378 298.00 PLN

Wartość dofinansowania:

2 952 820.00 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów

Planowane efekty:

Zakup środków trwałych.

Zakup usług doradczych.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

Wzrost przychodów i poprawa wyniku finansowego w relatywnie krótkim czasie.

Wzrost zysków, które zostaną przeznaczone na kolejne działania inwestycyjne w zakresie wdrażania innowacyjnych produktów.

Wzrost rentowności prowadzonych działań (optymalizacja działań produkcyjnych).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-202 Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dariusz Smołecki poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu:

3 503 891, 97 PLN

Wartość dofinansowania:

1 994 084, 86 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie produkcji przemysłowej pojemników o dużych gabarytach do zastosowań w ogrodnictwie wykonanych z nowej kompozycji materiałowej.

Planowane efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji pojemników o dużych gabarytach do zastosowań w ogrodnictwie wykonanych z nowej kompozycji materiałowej.