Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH DARIUSZ SMOŁECKI poprzez wdrożenie strategii wzorniczej.

Wartość projektu:

5 378 298.00 PLN

Wartość dofinansowania:

2 952 820.00 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów

Planowane efekty:

Zakup środków trwałych.

Zakup usług doradczych.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

Wzrost przychodów i poprawa wyniku finansowego w relatywnie krótkim czasie.

Wzrost zysków, które zostaną przeznaczone na kolejne działania inwestycyjne w zakresie wdrażania innowacyjnych produktów.

Wzrost rentowności prowadzonych działań (optymalizacja działań produkcyjnych).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dariusz Smołecki poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu:

3 503 891, 97 PLN

Wartość dofinansowania:

1 994 084, 86 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie produkcji przemysłowej pojemników o dużych gabarytach do zastosowań w ogrodnictwie wykonanych z nowej kompozycji materiałowej.

Planowane efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji pojemników o dużych gabarytach do zastosowań w ogrodnictwie wykonanych z nowej kompozycji materiałowej.